Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych jak i opisuje prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. Skróty „Tar Heel”, „Administrator” oraz „my” i jego formy pochodne w niniejszym dokumencie odnoszą się do Tar Heel Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Tar Heel przetwarza dane osobowe w różnych celach. Bezpośrednio pozyskujemy dane osobowe m.in. od naszych klientów i kontrahentów, od użytkowników odwiedzających witrynę tarheelcap.com, osób odwiedzających nasze profile społecznościowe oraz od osób ubiegających się o pracę, które prześlą nam swoją aplikację. Uzyskujemy również dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn czy publiczne rejestry. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w kontekście świadczenia profesjonalnych usług na rzecz obsługiwanych przez nas podmiotów, które powierzają nam dane osobowe do przetwarzania. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje z założenia wszystkie wymienione powyżej scenariusze.

Tar Heel Capital Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony mogą Państwa znaleźć datę publikacji obowiązującej wersji dokumentu.

Informacje ogólne

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Tar Heel Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816525 („Administrator”).
 • Współadministratorami Państwa danych osobowych w zakresie profili społecznościowych są Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.
 • W razie wątpliwości lub pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail rodo@tarheelcap.com.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 

Zawsze upewniamy się, że mamy legalną podstawę, do przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawami prawnymi, przewidzianymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) na które możemy się powoływać, w zależności od tego, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą być:

 • udzielona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Tar Heel w szczególności w następujących celach:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę zainteresowanej osoby— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 3. kontaktu w sprawach związanych z realizacją usługi— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. tworzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów wymaganych przepisami lub niezbędnych w celach rozliczalności, związanych z RODO czy innymi przepisami— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. analitycznych,polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookie Google Analytics – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. wykorzystywania cookies marketingowych i statystycznych na stronie i jej podstronach —art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 9. zarządzania stroną internetową i stronami oraz profilami Administratora na innych platformach— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. badania satysfakcji z oferowanych usług —na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. administracyjnych związanych z zarządzaniem kontaktem z Klientem, Kontrahentem, Użytkownikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 12. realizacji mailingu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 13. dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 14. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 15. tworzenia własnych baz danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 16. obsługi fanpage Facebook Meta oraz LinkedIn i wchodzenia w interakcje z użytkownikami– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 17. kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook Leads Ads oraz kierowania remarketingu  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu dla jakiego zostały zebrane i są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy użytkowników w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub zrealizowania celu biznesowego przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być przetwarzane w ograniczonym zakresie w celach dowodowych oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresami przedawnienia,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do wewnętrznych celów analitycznych czy statystycznych,
 7. przez okres do 5 lat w przypadku osób, które wypisały się z grupy mailingowej w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się, o podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami, o udzielonych i wycofanych zgodach), lub po ustalonym okresie braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane współpracującym z Tar Heel podmiotom, w szczególności zaopatrującym nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające nam prowadzenie działalności gospodarczej, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, pomocy technicznej a także instytucjom finansowym w celu realizacji polecenia zapłaty oraz podmiotowi obsługującemu płatności, dostawcom systemów ankiet opiniujących, dostawcom systemów rekrutacyjnych, dostawcom usług księgowych, prawnych czy doradczych, dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych, jak również dostawcom systemów do automatyzacji – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Wszystkie podmioty, którym Tar Heel powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin 18, D18 P521, Irlandia (Dostęp do polityki podmiotu: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement);
 2. Pipedrive OÜ Mustamäe tee 3a, 10615 Tallinn, Estonia – dostawca systemu CRM Pipedrive (Dostęp do polityki podmiotu: https://www.pipedrive.com/en/privacy.
 3. com Ltd 52 Menachem Begin Road Tel Awiw Izarel – dostawca platformy zarządzania firmą i klientami (Dostęp do polityki podmiotu: https://monday.com/trustcenter)
 4. co spółka akcyjna ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław – za pomocą której systemu realizowany jest proces wysyłki kampanii mailingowych (Dostęp do polityki podmiotu https://woodpecker.co/privacy-policy/)
 5. MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia– dostawca systemu mailingowego (Dostęp do polityki podmiotu https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy)
 6. Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, informatycznej Tar Heel i jej Klientów.

JAK POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane pozyskane bezpośrednio od Państwa, jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami jako nasz klient, dostawca lub partner biznesowy (m.in. w formie elektronicznej), a także dane pozyskane ze źródeł publicznych. Możemy też pozyskiwać informacje, w tym dane osobowe, od osób trzecich, takich jak nasi partnerzy, doradcy, dostawcy informacji gospodarczych. Możemy również łączyć lub kojarzyć informacje przy użyciu narzędzi  takich jak hunter.io lub podobne usługi przeszukiwania baz danych. Ponadto korzystamy z usług i informacji firmy Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Dun & Bradstreet Poland). W sytuacji kiedy Państwa dane osobowe zostały udostępnione nam przez Dun & Bradstreet Poland mają Państwo możliwość uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Dun & Bradstreet Poland pod adresem https://www.dnb.com/pl-pl/twoje-dane-biznesowe/.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

Poniżej wymieniamy prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą:

 • Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych będących w posiadaniu Tar Heel,
 • Prawo do poprawienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy są niekompletne lub niepoprawne,
 • Prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym czasie,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zażądania usunięcia danych osobowych (w określonych sytuacjach i zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • Prawo do otrzymania kopii danych osobowych przekazanych Tar Heel w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego formacie (określane również jako prawo do przenoszenia danych) (w określonych sytuacjach i zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 • W przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie – prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Pragniemy zwrócić przy tym uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne tj. mogą nie przysługiwać w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu poznania zakresu oraz ograniczeń dotyczących poszczególnych uprawnień prosimy o zapoznanie się z treścią art. 15-22 RODO.

Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas wiadomości w celach marketingowych, proszę pamiętać, że nadal możemy się z Państwem kontaktować w celach administracyjnych, takich jak pomoc lub udzielanie informacji, o które Państwo proszą lub pomagając wyjaśnić sprawę.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z pracownikiem Tar Heel, z którym zwykle Pan/Pani współpracuje.

W celu realizacji swoich praw może zwrócić się do nas również za pośrednictwem adresu adres e-mail: rodo@tarheelcap.com lub listownie na nasz adres miejsca wykonywania działalności, wskazując zakres swojego żądania. Odpowiedź zostanie udzielona Państwu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO o czym zostaną Państwo poinformowani.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

W przypadku gdy macie Państwo pytania czy zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane prosimy w pierwszej kolejności o kontakt za pośrednictwem ww. adresu e-mail rodo@tarheelcap.com.

INFORMACJE DODATKOWE DLA WYBRANYCH KATEGORII OSÓB

REKRUTACJE – KANDYDACI
W ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych wykorzystujemy Państwa dane osobowe związane z procesem rekrutacji do:

– oceny Państwa dopasowania do stanowiska;

– nawiązania z Państwem kontaktu w związku ze zgłoszeniem;

– zarządzania procesem rekrutacji;

– nawiązania z Państwem kontaktu w związku z innymi wolnymi stanowiskami, które uznamy za odpowiednie dla Państwa jeśli wyrażą Państwo na to zgodę;

– prowadzenia dokumentacji dotyczącej wcześniejszych procesów rekrutacyjnych Tar Heel, w których Państwo uczestniczyli, oraz powodów, dla których nie przedstawiono Państwu oferty lub została ona odrzucona;

Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej stanowi realizację uzasadnionego interesu administratora i będzie realizowane do momentu ustania przydatności danych osobowych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

COLD MAILING ODBIORCY WIADOMOŚCI

Tar Heel realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu RODO m.in. w postaci kampanii cold mailingowych. Do budowania bazy potencjalnych klientów wykorzystujemy  dane pozyskane od Dun & Bradstreet Poland, udostępnione przez firmy publicznie oraz dane publicznie udostępnione przez pracowników tych firm na biznesowych portalach społecznościowych (np. LinkedIn, Goldenline), pozyskane korzystając z usług wyszukiwania adresów jak hunter.io dostawcy Hunter Web Services, Inc. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja działań email marketingowych.

Jeśli poprosiliśmy Cię o zgodę, a Ty jej udzieliłeś, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail w celu prowadzenia marketingu e-mailowego oraz, jeśli to konieczne, inne dane osobowe w celu osobistego zwrócenia się do Ciebie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Rejestrujemy czas wyrażenia przez Ciebie zgody i czas jej potwierdzenia, a także Twój adres IP i treść Twojego oświadczenia o wyrażeniu zgody, aby móc udowodnić, że Twoja zgoda została uzyskana zgodnie z prawem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zgodna z prawem realizacja email marketingu.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Aby wycofać swoją zgodę, możesz skorzystać z linku umieszczonego w tym celu w wiadomościach e-mail lub skontaktować się z nami na podane powyżej dane kontaktowe.

Jeśli cofnąłeś swoją zgodę lub wyraziłeś sprzeciw zastrzegamy sobie prawo przetwarzania Twoich danych osobowych na tzw. czarnej liście/blokadzie w celu zapewnienia, że w przyszłości nie będzie miał miejsca żaden dalszy e-mail marketing w związku z tymi danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie niechcianemu marketingowi e-mailowemu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich czy organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO gdyż współpracuje głównie z podmiotami, które posiadają swoje siedziby i/lub centra danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niemniej jednak z uwagi na międzynarodowy charakter działalności Spółki oraz z uwagi na korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym takich jak Meta Ltd, LinkedIn Corporation, czy Google Ireland Limited, w konkretnych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane poza EOG. W takiej sytuacji transfer danych odbywa się zawsze z poszanowaniem zasad wyrażonych w Rozdziale V. RODO tj. wyłącznie do tych państw spoza EOG, które Komisja Europejska w drodze decyzji uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO (np. do Izraela na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych 2011/61/UE) lub do innych Państw (w szczególności Stanów Zjednoczonych) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach za pośrednictwem ww. adresu e-mail.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności strony lub niemożliwością wykonanie danej usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator może analizować dane osobowe osób wypełniających formularze, historię przeglądania stron, historię aktywności na swoich profilach oraz grupach w social mediach na platformach Facebook, LinkedIn. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawcy danych usług, np. mailingu. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Administratora preferencji odbiorców w celu dostosowania do tych preferencji tworzonych przez Administratora treści, ofert lub komunikatów. Administrator może kierować do Państwa dedykowane i spersonalizowane oferty za pośrednictwem zindywidualizowanej korespondencji e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach komunikacji. Analiza danych nie będzie jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, w tym państwa prawa lub wolności. Niemniej jednak Administrator informuje, że mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania, które mogłoby mieć wpływ na Państwa prawa i obowiązki.

Data publikacji Polityki Prywatności: 10.01.2024
Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 10.01.2023

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Jak większość stron internetowych, Strona tarheelcap.com korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia m.in. ulepszanie strony pod kątem potrzeb odwiedzających. Pliki cookies umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze strony. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż nasza strona).

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w wyświetlającym się komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

GOOGLE TAG MANAGER

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwakontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.