Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają ogólny charakter i stanowią wyłącznie opis działalności Tar Heel Capital II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 751 („Fundusz”). Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego uprzedzenia zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Funduszem zarządza Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206615, NIP 107-000-09-39, REGON: 15748600, o kapitale zakładowym w wysokości 2.700.100,00 zł opłaconym w całości („Towarzystwo”).

Informacje dotyczące Funduszu zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Jednocześnie informacje te nie są wystarczającym źródłem wiedzy o certyfikatach inwestycyjnych Funduszu i szczegółowych warunkach ich nabycia. Proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo do oznaczonych osób, w liczbie mniejszej niż 150, imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o Funduszu, jego działalności i polityce inwestycyjnej, a także czynnikach i kategoriach ryzyk związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu oraz ofercie certyfikatów są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz statut Funduszu, dołączane do imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie wyłącznie osobom, do których kierowana będzie imienna propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ze statutem Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Fundusz i Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66, zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1382 późn. zm.), a także rekomendacji, w tym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu związane jest z ryzykiem i uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Fundusz, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania przez Fundusz określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia lub odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Nie należy polegać, w jakimkolwiek celu, na informacjach zamieszczonych w niniejszym portalu internetowym, bądź ich ustnym omówieniu, a ponadto informacje takie mogą nie być kompletne lub w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Autorów serwisu, chyba że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych.

Niniejszy serwis nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji w papiery wartościowe.

Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej co do najbliższej przyszłości Funduszu stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań Autorów w momencie przygotowywania niniejszego serwisu, w związku z czym mogą one ulec, w krótkich odstępach czasu, wielokrotnej zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku Autorzy, dążąc do tego, aby publikowane informacje nie wprowadzały w błąd, podejmą niezbędne działania zmierzające do poprawienia, uzupełnienia, bądź usunięcia informacji, które utraciły aktualność. Jednocześnie nie można wykluczyć sytuacji, w której informacje zamieszczone w serwisie będą przez pewien okres nieaktualne, z czym osoba zapoznająca się z tymi informacjami powinna się liczyć i co powinna brać pod uwagę. W przypadku dokonania zmian w treści informacji zamieszczonych w serwisie, Autorzy nie będą o tym fakcie informować jakichkolwiek podmiotów.