RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Szanowni Państwo, realizując dyspozycję art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Tar Heel Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 5/7, KRS 816525 e-mail office@tarheelcap.com (dalej „Tar Heel”).
 2. Administrator przetwarza Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach:
 • 6 ust. 1 lit c) RODO –w celu realizacji wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Tar Heel
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób, mienia i informacji w obiektach użytkowanych przez Tar Heel, prowadzeniu ewidencji i ksiąg gości, stosowaniu systemów kontroli dostępu; dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:
 • podmioty współpracujące z Tar Heel w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji na terenie biura np. zarządcy, firmy ochroniarskie, podmioty świadczące obsługę i utrzymanie systemów dostępu,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Tar Heel przez okres:
 • do 3 miesięcy od daty dokonania ostatniego wpisu – w zakresie prowadzenia księgi gości;
 • do 3 miesięcy od ostatniego dostępu  – w zakresie systemu kontroli dostępu.

Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy dane są przedmiotem postępowania sądowego, na czas trwania tych postępowań, a także w przypadku konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego na czas trwania postępowań karnych.

 1. Osobie, której dane dotyczą, w granicach i na zasadach wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Administratora, żądania usunięcia danych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) jeśli stwierdzi, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Tar Heel w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych biur lub może wynikać z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Brak podania danych osobowych, może skutkować odmową wstępu do pomieszczeń Tar Heel lub brakiem możliwości skorzystania z konkretnych usług.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas usług zostały opisane w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.tarheelcap.com/polityka-prywatnosci.

Sieć Wi-Fi dla gości

Możemy monitorować ruch w naszych sieciach Wi-Fi dla gości za pomocą standardowych systemów wykrywania włamań. Dzięki temu możemy zobaczyć jedynie ograniczone informacje o zachowaniach sieciowych użytkownika. Będziemy mogli zobaczyć co najmniej adres źródłowy i docelowy, z którego użytkownik się łączy i z którym się łączy. Nie możemy sprawdzić zaszyfrowanych stron internetowych i dlatego nie mamy dostępu do żadnych informacji (osobistych lub innych), które użytkownik mógłby udostępnić za pośrednictwem tych stron internetowych.